צרו קשר

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה

קנסות מנהליים

18.2.2016

אושרו תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- חיקוקי מיסים) (תיקון), התשע"ו- 2015 (להלן: "התיקון") וזאת החל מיום 1 בינואר 2016.

בתיקון נקבע, בין היתר, כי הפרה של אחת מהוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975 (להלן: "חוק המע"מ") או מהתקנות האמורות, צפויה לגרור קנסות מינהליים בסכומים משמעותיים.
בהתאם לתיקון, אי הגשת דוח מפורט ו/או אי הגשת דוח "איחוד עוסקים" על ידי עוסק המחויב על פי חוק מע"מ הינה עבירה שתגרור קנס מינהלי בסכום משמעותי. 

לעיון בנוסח התיקון לחץ כאן.

*חוזר זה אינו בגדר המלצה, יעוץ או חוות דעת משפטית ונועד לתת סקירה כללית למצב הקיים.