המדריך לתום שנת המס 2014

1.12.2014

כבשנים קודמות אנו שמחים להציג בפניך, במדריך זה, את הנתונים הנדרשים לצורך חישוב חבות המס בשנת המס 2014, וכן כלי עזר נוספים, כלהלן: 

פרק א' - עיקרי חוק ההסדרים לשנת 2014-2015 ותיקוני חקיקה לשנת 2014.
פרק ב' - נתוני עזר לחישוב המס המגיע מאת נישום יחיד בשנת המס 2014.
פרק ג' -  נתונים בדבר תיאום סכומי הוצאות מסוימות בשנת המס 2014.
פרק ד' - מדריך בדבר קיזוז הפסדים ממקורות שונים בחישוב ההכנסה החייבת במס.
פרק ה' - סוגיות מיסוי מיוחדות.
פרק ו' - מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
פרק ז' - מדריך להערכות למפקד מלאי ליום 31 בדצמבר 2014.

להמשך קריאה לחץ כאן